EVA NILSSON
Psykoterapi & handledning i centrala Göteborg

Psykoterapin kan aktivera resurser som hjälper dig att förändra mönster som ställer till med problem i ditt liv.

Dina behov och önskemål bestämmer mitt arbetssätt. Det kan handla om en avgränsad fokuserad korttidsterapi eller om en längre mer djupgående bearbetande samtalskontakt. Ibland är det fullt tillräckligt med några enstaka konsulterande samtal eller med en glest stödjande kontakt.

Psykoterapin hjälper dig att sätta ord på dina egna tankar och känslor. Du får lättare att själv se livsmönster och förståelse kan skapas runt hur svårigheter och symtom hänger samman med din nuvarande livssituation eller med dina tidigare erfarenheter. En ökad förståelse av dig själv ger dig förutsättning till förändring och terapin kan ge möjlighet till att frigöra dig från reaktionsmönster som du upplever som negativa för hur du mår och fungerar i vardagen. Du kan uppleva att du får valmöjligheter och terapin kan hjälpa dig att få tillgång till ett förhållningssätt som är mer hjälpsamt i relationen till dig själv och andra. 

Syftet med terapin är att du ska få hjälp med att hantera dina problem och ditt lidande men också att aktivera resurser som du kan använda i din vardag. Det kan handla om krissamtal vid svåra händelser och livsomställningar. Fokusering och bearbetning av avgränsade problem som t ex ångest, sömnsvårigheter, stressreaktioner och smärta och värk i kroppen. Terapin kan också hjälpa dig med att läka anknytningsskador och tidigare traumatiska händelser och den kan leda till ökad självkännedom och personlig utveckling.

 

Du kan komma till mig med olika problem t ex:

  • Kriser
  • Oro och ångest
  • Stressreaktioner
  • Nedstämdhet och depression
  • Utbrändhet
  • Negativ självkänsla
  • Relationssvårigheter
  • Meningslöshetskänslor
  • Trauma
  • Existentiella frågor

 

Din livsberättelse och det du söker hjälp med är utgångspunkten i samtalet med mig. Jag är förankrad i olika kunskaper och metoder men grunden är att relationen som skapas i terapin  känns förtroendefull och trygg.


Psykoterapi Eva Nilsson Psykoterapi och handledning i Göteborg